Słowniczek :

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej twojzdrowykregoslup.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny https://twojzdrowykregoslup.pl/ na rzecz Użytkowników.

Użytkownik to osoba fizyczna, rejestrująca się w portalu https://twojzdrowykregoslup.pl/ i tym samym aktywująca usługę konta.

Konsument to Użytkownik, który oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca to Ewa Kula, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

pod firmą Kulka Fitness Ewa Kula, ul. Rabsztyńska 8/17 27, 01-140 Warszawa,

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod

numerem NIP 5242554816 oraz REGON 142106926 , będąca usługodawcą,

administratorem i właścicielem Serwisu.

Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem https://twojzdrowykregoslup.pl/

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.

Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi, Subskrypcjami oraz kartami płatniczymi Użytkownika, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

Subskrypcja to usługa umożliwiająca dostęp do wszystkich zajęć Twój zdrowy kręgosłup udostępnianych w ramach Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania. Opłata pobierana jest co miesiąc, do momentu odstąpienia od subskrypcji na stronie internetowej w zakładce "moje konto- subskrypcje"

1. Ogólne warunki umowne

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy logotypów należą do Usługodawcy.

2. Serwis Internetowy https://twojzdrowykregoslup.pl/ jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu informatycznego i informacyjnego. Zawarta w nim treść stanowi bazę informacyjną dla Użytkownika i powinna być w ten sposób traktowana. Zasób informacyjny znajdujący się na stronie internetowej https://twojzdrowykregoslup.pl/ nie stanowi formy leczenia czy rehabilitacji, a Użytkownik jest tego świadomy zawierając umowę z Usługodawcą za pośrednictwem strony internetowej https://twojzdrowykregoslup.pl/

3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego przez osoby trzecie, nie posiadające subskrypcji na stronie https://twojzdrowykregoslup.pl/

4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich w formach stosowanych w sieci Internet.

6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

2. Warunki korzystania. Rejestracja i Subskrypcja.

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Usługodawca dołoży starań aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

4. Zarządzanie danymi, Subskrypcjami oraz kartami płatniczymi Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

5. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.

6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.

7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Oznacza to również zapoznanie się z Polityką prywatności i akceptacją jej postanowień.

8. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.

9. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

10. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

11. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu jego funkcjonalności, a tym samym funkcjonalności Serwisu, w tym do wszystkich zajęć Twój zdrowy kręgosłup, konieczne jest dokonanie Subskrypcji.

12. Subskrypcja jest Usługą odpłatną zawieraną na czas nieoznaczony, dostępną pod warunkiem Rejestracji i logowania.

13. Umowa o świadczenie Usługi Subskrypcji zostaje rozwiązana w chwili skorzystania przez Użytkownika z właściwej funkcjonalności dezaktywującej, dostępnej w obszarze Konta Użytkownika.

14. Cena Subskrypcji podana jest na stronie internetowej Serwisu.

15. Aktywacja Subskrypcji następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika.

16. Potwierdzenie dokonania płatności wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika, zawarty w Danych Kontaktowych Użytkownika.

17. Czas ważności Subskrypcji liczony jest od momentu jej aktywacji i oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

18. Dokonanie płatności powoduje automatyczne zapisanie danych karty płatniczej w Koncie Użytkownika.

19. Zarządzanie danymi karty płatniczej oraz dodawanie kart płatniczych możliwe jest za pośrednictwem Konta Użytkownika. Posiadanie aktualnej karty płatniczej zapisanej w Koncie Użytkownika jest konieczne w celu zapewnienia aktywności Subskrypcji.

20. Zarządzanie Subskrypcjami możliwe jest za pośrednictwem Konta Użytkownika.

21. Dokonanie Subskrypcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Użytkownika, iż został on poinformowany o tym, że ćwiczenia fizyczne widoczne w poszczególnych zajęciach Twój zdrowy kręgosłup są ćwiczeniami poglądowymi, dlatego Użytkownik powinien wykonywać je na własną odpowiedzialność, w szczególności biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz możliwości fizyczne.

22. Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, struktur, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.

23. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

24. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

3. Świadczenie bezpłatnych Usług

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne.

Usługi:

a) Newsletter,

c) „zdjęcie profilowe”.

2. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu pola dezaktywującego w obszarze Konta Użytkownika lub przy użyciu linka url, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.

4. Umowa o świadczenie Usługi „zdjęcie profilowe” zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi prowadzenia Konta Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wyświetlanie zdjęcia profilowego za pośrednictwem serwisu Gravatar ( https://gravatar.com ) w ramach aktywności Użytkownika w Serwisie, pod warunkiem posiadania konta użytkownika w serwisie Gravatar. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi Konto Użytkownika.

5. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

4. Płatności

1. W Serwisie pobierana jest opłata w przypadku dokonania przez Użytkownika Subskrypcji.

2. Miesięczne ceny Subskrypcji podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.

3. Dokonanie płatności z tytułu Subskrypcji jest możliwe za pomocą karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu Teachable ( https://teachable.com).

4. Płatność z tytułu Subskrypcji jest możliwa po zapisaniu danych karty płatniczej Użytkownika w Koncie Użytkownika.

5. Serwis Teachable automatycznie pobiera miesięczną należność z tytułu korzystania z Subskrypcji z konta bankowego Użytkownika, przy wykorzystaniu danych karty płatniczej zapisanych w Koncie Użytkownika.

6. W przypadku braku środków na koncie bankowym Użytkownika, Konto Użytkownika zostaje zablokowane. Wówczas serwis Teachable dokonuje trzech automatycznych prób pobrania należności z Konta Użytkownika. W przypadku niepowodzenia Konto Użytkownika pozostaje zablokowane.

7. Automatyczne pobranie miesięcznej należności z tytułu korzystania z Subskrypcji z konta bankowego Użytkownika powoduje przedłużenie Usługi na kolejny miesiąc.

8. Dokonanie płatności z tytułu Subskrypcji warunkuje dostęp do pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, w tym dostęp do wszystkich zajęć Twój zdrowy kręgosłup widniejących na Stronie Serwisu Internetowego https://twojzdrowykregoslup.pl/

5. Reklamacje.

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

6. Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i

zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.

2. Aktualny Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu

Internetowego.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik

zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości

skorzystania ze sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych

podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w

szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji

Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Ochrony Konkurencji i

Konsumentów.

5. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

6. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

7. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,

b) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,

c) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

d) szkody fizyczne, psychiczne czy materialne Użytkownika związane z korzystaniem z witryny https://twojzdrowykregoslup.pl/