Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych
II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
III. Pochodzenie danych
IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
V. Cel przetwarzania danych
VI. Przekazanie danych osobowych
VII. Czas przetwarzania danych osobowych
VIII. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
IX. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
X. Organ nadzorczy i skargi

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Kulka Fitness Ewa Kula z siedzibą w Warszawie, ul. Rabsztyńska 8/17 01-140 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przed Sąd Rejonowy Częstochowa, NIP 5242554816,

REGON: 142106926, zwanym dalej Administratorem lub Serwisem Internetowym o domenie https://twojzdrowykregoslup.pl/

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Email : [email protected]
 2. Poczta: Ewa Kula, ul.Rabsztyńska 8/17 01-140 Warszawa

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowy https://twojzdrowykregoslup.pl/

W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika,

zakup usługi, zadanie pytania, subskrypcję, wyników wyszukiwania, kontakt z Administratorem, obsługi klienta, etc.

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

 1. Do realizacji usługi/transakcji niezbędne są dane email, imię i nazwisko, dokonanie płatności za pomocą karty płatniczej. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.
 2. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

3.Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

4.W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

V. Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania

zawartej umowy w szczególności:

a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.

– Rejestracja konta użytkownika.

– Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

b) Dokonania płatności związanych z transakcją.

– Wystawienie dokumentów księgowania.

c) Kontaktu z Administratorem (https://twojzdrowykregoslup.pl/)

– Obsługi transakcji.

– Przyjmowania sugestii.

– Rozpatrywania reklamacji.

– Rozwiązywania problemów technicznych.

d) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie

oferty oraz zarządzanie aktywnością.

e) Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.

f) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.

g) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

 1. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 1. Ze względu na prawnie uzasadniony interes https://twojzdrowykregoslup.pl/ dane osobowe są przetwarzane

również w celu:

a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.

d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

e) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z

realizacją umowy.

f) Archiwizacji danych.

VI. Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez https://twojzdrowykregoslup.pl/ oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych https://twojzdrowykregoslup.pl/ odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 1. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie

1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

 1. Każdy użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

c) Usunięcia danych.

– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .

d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

 1. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

a) Drogą elektroniczną na adres [email protected]

b) Na adres: Ewa Kula ul.Rabsztyńska 8/17 01-140 Warszawa

2.Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

3.Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

4.Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

5.Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

X. Organ nadzorczy i skargi

 1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 WarszawaPolityka "Cookies"

1.Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji

na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług

świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez Serwis

Internetowy https://twojzdrowykregoslup.pl/

1 Definicje

1. Administrator – Kulka Fitness Ewa Kula ul. Rabsztyńska 8/17 01-140 Warszawa

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5242554816; Regon:

142106926, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje

dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,

zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których

Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,

związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za

pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów

Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis

internetowy, działającą w domenie https://twojzdrowykregoslup.pl/

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego

Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem

i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym

zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia

Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do

Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie

wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu

Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas

przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam

do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas

trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych

z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam

do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie

Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm

cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani

żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do

swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu

będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies np. :

a) „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia

bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie

uwierzytelniania w ramach Serwisu

b) „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z

Serwisu https://twojzdrowykregoslup.pl/

3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji

Serwisu, a w szczególności do:

a) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące

plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez

pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa

w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki

internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione

w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje

o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych

funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu

Więcej informacji :

1. Używamy również przycisków social media oraz pluginów, które pozwalają na

łączenie z mediami społecznościowymi na różne sposoby. Aby taki proces mógł

odbywać się bez przeszkód na następujących serwisach społecznościowych

(facebook, instagram, YouTube), ustawione pliki cookies w naszej witrynie, mogą

być wykorzystane do ulepszenia Twojego profil w witrynie społecznościowej lub w

celu przechowywania danych, które one posiadają w różnych celach określonych w

ich polityce prywatności.

2. Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu

reklamodawców oraz partnerów.

3. Jeśli szukasz więcej informacji na temat plików Cookiem dostępne są ona na

stronie internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu

przeglądarki internetowej